Ugrás a tartalomra

2023. 07. 12.
Magyar nyelv és irodalom tételek

Magyar nyelvi tételek 12.A részére 2023-2024

 1.  Kommunikáció (2-4)
  • A kommunikáció tényezőinek, funkcióinak felismerése
  • Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei, kifejezőeszközei
 2. A magyar nyelv története (2-4)
  • A magyar nyelv történetének fő korszakai
  • Kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
  • A nyelvújítás lényege és jelentősége
 3. Ember és nyelvhasználat (2-4)
  • A nyelv mint jelrendszer (jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben)
  • Nyelvváltozatok (köznyelvi változatok, csoport-és rétegnyelvek/nyelvjárások és a nyelvi norma)
 4. A nyelvi rendszer (2-4)
  • A hangkapcsolódási sajátosságok típusai és a helyesírás összefüggése
  • A hangalak és a jelentés kapcsolata
  • A mondat fogalma, típusai és csoportosítási szempontjai
 5. A szöveg (2-4)
  • Az intertextualitás
  • A szóbeli és írásbeli szövegek szerepe, eltérő jegyei
 6. A retorika alapjai (2-4)
  • Az állásinterjú
  • A beszéd felépítése, megszerkesztésének menete 
  • A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése
  • A kulturált véleménynyilvánítás, vita szabályai, gyakorlata
 7. Stílus és jelentés (2-4)
  • Szóképek
  • Az egyszerűbb alakzatok
  • A hivatalos levél
 8. Digitális kommunikáció (1)
 • Az új „szóbeliség” (chat) jelenségei, jellemzői


Magyar irodalmi tételek 12.A részére - 2023-2024

 1. Életművek. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők (10)
  • Ady Endre szerelmi költészete. Léda-versek
  • Arany János balladaköltészete
  • Babits Mihály Jónás könyve
  • Herczeg Ferenc Az élet kapuja
  • Jókai Mór Az aranyember – a senki szigete
  • József Attila szerelmi költészete 
  • Kosztolányi Dezső Édes Anna
  • Mikszáth Kálmán novellái (egy-két szabadon választott novella)
  • Petőfi Sándor tájlírája
  • Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde
 2. Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 16-18.századból. Választható szerzők (1)
  • Csokonai Vitéz Mihály szentimentális költészete
 3. Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. századi magyar irodalomból. Választható szerzők (2)
  • Móricz Zsigmond újszerű parasztábrázolása 
  • Radnóti Miklós bori notesze
 4. Portrék, metszetek, délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai irodalomból (1)
  • Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet!
 5. Művek a kortárs magyar irodalomból (1)
  • Lackfi János Milyenek a magyarok?
 6. Művek a világirodalomból (2)
  • Az angol romantika lírája 
  • Franz Kafka abszurd világa (Az átváltozás)
 7. Színház és dráma (2)
  • Homérosz Antigoné
  • Madách Imre Az ember tragédiája
 8. Az irodalom határterületei (1)

  • Irodalom filmen- (Örkény István  Tóték/ Szabó Magda Az ajtó)

   


Érettségi témakörök, tételcímek a 12.B és 12.C osztály számára - 2023-2024-es tanév

Magyar nyelv

 1. témakör: Kommunikáció (2-4)
  • A kommunikáció tényezőinek és funkcióinak felismerése
  • A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei
  • A reklámok funkciója, működése, hatása
 2. témakör: A magyar nyelv története (2-4)
  • A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
  • A nyelvújítás lényege és jelentősége                 
 3. témakör: Ember és nyelvhasználat (2-4)
  • A nyelv mint jelrendszer
  • Anyanyelvünk rétegződése, a nyelv területi és társadalmi tagolódása
 4. témakör: A nyelvi rendszer (2-4)
  • A magánhangzók és mássalhangzók rendszere; a hangok találkozása és helyesírásuk
  • A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében
  • A magyar nyelv szófaji rendszere
  • A mondat szerkezete, modalitása
 5. témakör: A szöveg (2-4)
  • A szöveg fogalma és jellemzői
  • A szövegtípusok jellemzői
  • A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok
 6. témakör: A retorika alapjai (2-4)
  • A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete
  • Az állásinterjú
 7. témakör: Stílus és jelentés (2-4)
  • Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés
  • A stílusrétegek jellemzői
  • A szóképek fajtái
 8. témakör: Digitális kommunikáció (1)
  • Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

 

Magyar irodalom

 1. témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők (10)
  • Ady Endre Új versek című kötete
  • Arany János balladái
  • Babits Mihály: Jónás könyve
  • Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
  • Jókai Mór: Az arany ember
  • József Attila kései költészete
  • Kosztolányi Dezső: Édes Anna
  • Mikszáth Kálmán novellái
  • Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
  • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 2. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig (1)
  • Balassi Bálint költészete
 3. témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század magyar irodalmából (2)
  • Móricz Zsigmond novellái
  • Radnóti Miklós: Bori notesz
 4. témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból (1)
  • Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
 5. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból (1)
  • Lackfi János: Milyenek a magyarok?
 6. témakör: Művek a világirodalomból (2)
  • A 19. századi orosz irodalom - Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála
  • A modernizmus irodalma - Franz Kafka: Az átváltozás, Thomas Mann: Mario és a varázsló
 7. témakör: Színház és dráma (2)
  • Madách Imre: Az ember tragédiája
  • Shakespeare: Rómeó és Júlia
 8. témakör: Az irodalom határterületei (1)
  • Az irodalom filmen – Szabó Magda Az ajtó című regényének filmadaptációja Szabó István rendezésében
Prospektus
Tájékoztatónk
Határtalanul 2022

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NTP logó
Ökoiskola
Nemzeti Örökség Intézete

A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye