Magyar nyelvi tételsor - 2018 / 2019

1. témakör: Kommunikáció (3 tétel)

 • A kommunikáció tényezői és funkciói
 • A kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei
 • A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai

2. témakör: A magyar nyelv története (3 tétel)

 • A magyar nyelv eredete, rokonsága
 • A kézírásos és a nyomtatott nyelvemlékek
 • A nyelvújítás lényege és jelentősége

3. témakör: Ember és nyelvhasználat (3 tétel)

 • A nyelv mint jelrendszer
 • A főbb nyelvváltozatok
 • Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

4. témakör: A nyelvi szintek (4 tétel)

 • Hangtörvények
 • A magyar helyesírás rendszerszerűsége
 • A mondatfajták szerkesztettség és modalitás szerint
 • Az összetett mondatok

5. témakör: A szöveg (2 tétel)

 • A szövegkohézió
 • Az írásjelek

6. témakör: Retorika (2 tétel)

 • Érvelés, megvitatás, vita
 • A szónoki beszéd megalkotásának menete és a felépítése

7. témakör: Stílus és jelentés (3 tétel)

 • A szóképek szépirodalmi szövegekben
 • Az alakzatok
 • A leggyakoribb stílusrétegek (pl.társalgási, tudományos) jellemzői

Magyar irodalmi tételsor - 2018 / 2019 

I. Művek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor: Az apostol
 2. Arany János balladái
 3. Ady Endre Új versek című kötete
 4. Babits Mihály: Jónás könyve
 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 6. József Attila leíró- gondolati költészete

II. Művek a magyar irodalomból. Választható szerzők

 1. Csokonai Vitéz Mihály költészetének sokszínűsége
 2. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 3. Jókai Mór: Az arany ember
 4. Móricz Zsigmond novellái (Tragédia, Szegény emberek, Barbárok)
 5. Radnóti Miklós eclogái
 6. Örkény István: Tóték

III. Művek a magyar irodalomból. Kortárs szerzők

 1. Bodor Ádám novellái ( pl. A krétaszag eredete, Kivégzés)

IV. Művek a világirodalomból

 1. A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia)
 2. A kisember ábrázolás a 19-20. századi világirodalomban (Gogol, Tolsztoj, Csehov, Kafka)
 3. Az avantgárd jelentkezése a világirodalomban

V. Színház és dráma

 1. Katona József: Bánk bán
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája

VI. Az irodalom határterületei

 1. Az irodalom filmen

VII. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 1. A dél-alföldi régió kultúrájának múltja és jelene